مطالب آموزشی

هیدروموتور چیست؟

موتور هاي هيدروليکي

—عملگرها با دوران مداوم (پيوسته) که موتورهاي هيدروليکي نيز ناميده مي شوند با قابليت چرخش دو جهته محور خروجي، از نظر طراحي شبيه پمپهاي هيدروليکي بوده و به دو گروه اساسي زير تقسيم مي شود.

—1- موتورهاي دنده اي، پره اي و ژيروتوري

—2- موتورهاي پيستوني (شعاعي - محوري)

 

بازدهي موتورهاي هيدروليکي

—بازدهي در موتورهاي هيدروليکي با وضعيت آب بندي بين ورودي و خروجي موتور بستگي داشته و نشتي داخلي بين ورودي و خروجي کاهش ميزان بازدهي را سبب مي گردد. بازدهي موتورها مانند پمپها به انواع حجمي، مکانيکي و کلي تقسيم مي گردد.

 

—- بازده حجمي

—2- بازدهي مکانيکي

—3- بازدهي کلي

—

—معمولا بازدهي کلي در موتور هاي دنده اي 70% تا 75% ، در موتور هاي پره اي 75% تا 85% و در موتور هاي پيستوني 85% تا 95% مي باشد.