اخبار شرکت

حضور هیدروآزما در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش 96

حضور HydroAzma در نمایشگاه بین المللی دریایی
صنایع در کیش 2017. این نمایشگاه در تاریخ 12 تا 14 دسامبر سال 2017 با حضور تعدادی از شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی برگزار شد.