موتور هاي هيدروليکي

—عملگرها با دوران مداوم (پيوسته) که موتورهاي هيدروليکي نيز ناميده مي شوند با قابليت چرخش دو جهته محور خروجي، از نظر طراحي شبيه پمپهاي هيدروليکي بوده و به دو گروه اساسي زير تقسيم مي شود.

—1- موتورهاي دنده اي، پره اي و ژيروتوري

—2- موتورهاي پيستوني (شعاعي - محوري)

 

بازدهي موتورهاي هيدروليکي

—بازدهي در موتورهاي هيدروليکي با وضعيت آب بندي بين ورودي و خروجي موتور بستگي داشته و نشتي داخلي بين ورودي و خروجي کاهش ميزان بازدهي را سبب مي گردد. بازدهي موتورها مانند پمپها به انواع حجمي، مکانيکي و کلي تقسيم مي گردد.

 

—- بازده حجمي

—2- بازدهي مکانيکي

—3- بازدهي کلي

—

—معمولا بازدهي کلي در موتور هاي دنده اي 70% تا 75% ، در موتور هاي پره اي 75% تا 85% و در موتور هاي پيستوني 85% تا 95% مي باشد.