شرکت هیدرو آزما - صنایع کشاورزیشرکت هیدرو آزما - صنایع کشاورزیشرکت هیدرو آزما - صنایع کشاورزی

کشاورز در ضمن راندن وسیله از توان سیال در جابجایی و قطع کردن مواد استفاده می کند. از جمله دستگاه‌های کشاورزی که از توان هیدرولیکی استفاده می­کنند می­توان به خرمن‌کوب، کمباین، کلوخ شکن، میوه‌چین و ماشین­های چمن زنی و ... اشاره کرد.