شرکت هیدرو آزما - صنایع هواییشرکت هیدرو آزما - صنایع هواییشرکت هیدرو آزما - صنایع هوایی

در صنايع هوایي خلبان با کمک اين سيستم ارابه­هاي فرود، شهپرها، سکانهاي عمودي و بالا­برها را مهار مي‌کند. همچنین در فرودگاه‌ها از سیستم‌های هیدرولیک در انواع بالابرها استفاده می‌شود.