پمپ A11VO160 از دست رفته ... خورد شده ...

A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...

چند تصویر تأسف بار از یک پمپ مدار باز A11VO160 ، به اعتقاد من
این پمپ حتی دارای پلاک قدیمی با نام Hydromatik بود که این روزها
کمتر دیده می شود.  پمپ کاملاً از بین رفته است ... به خرابی پشت پلیت
توجه کنید که لپ کردن آن کاری طاقت فرسا است...

A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...A11VO160 Hydraulic Pump, Slightly Damaged...

برگرفته از وب‌سایت: www.insanehydraulics.com