#962
میهمان

از سه بخش تشکیل شده است
منبع تغذیه: در منبع تغذیه یک پمپ وجود دارد که سیال را به درون سیستم وارد می‌کند. این کار به منظور راه‌اندازی سیلندرهای به کار رفته در سیستم بسیار ضروری است.

· بخش کنترلی: در بخش کنترلی، مسیر حرکت سیال و مدت زمان رسیدن به سیلندرها کنترل می‌شود و بمنظور حفظ فشار سیال نیز باید از شیرهای هیدرولیک استفاده کرد.

· سیلندرها: اصلی‌ترین بخش یک سیستم هیدرولیک هستند که وظیفه‌ی آن‌ها تبدیل کردن فشار ناشی از سیال به نیروی مکانیکی است. سیلندرها انواع مختلفی داشته و بر اساس نوع کاربرد، طراحی و انتخاب می‌شوند.