شرکت هیدروآزما برگزار میکند
شرکت هیدرو ازما با برگزاری دوره های آموزش تخصصی هیدرولیک در تلاش است سطح علمی و تخصصی پرسنل خود را ارتقا دهد.
برگزاری کلاسهای آموزشی هیدرولیک در شرکت هیدرو آزما
برگزاری کلاسهای آموزش هیدرولیک برای شرکت ها و موسسات در تهران و یا در محل شرکت ها