شیر هیدرولیک کنترل جریان

4) شیرهای کنترل جریان

همان طور که از نام این شیرها مشخص است، شیرکنترل جریان (به انگلیسی Flow control valve) به اختصار FCV کنترل دبی و جریان سیال را برعهده دارند.

شیر کنترل جریان سه وظیفه اصلی برعهده دارند که عبارت اند از:

شیر کنترل جریان هیدرولیک، شیر کنترل دبی هیدرولیک، فلو کنترل (flow control) از دیگر نام های شیرهای FCV هستند.

نماد شیر کنترل جریان

نماد شیرهای کنترل جریان طبق استاندارد به شکل زیر است.