اعزام کارشناسان هیدروآزما به دوره‌های آموزشی شرکت لینده هیدرولیک در آلمان

شرکت هیدرو آزما در راستای بالابردن کیفیت خدمات و ایجاد اطمینان خاطر جهت مشتریان با آموزشهای مستمر پرسنل متخصص خود نموده است. اعزام کارشناسان هیدروآزما به دوره‌های آموزشی شرکت لینده هیدرولیک در آلمان