شیر کنترل هیدرولیک چیست؟

شير‌ها (اجزاء کنترل کننده سيستم هاي هيدروليک) انرژي سيال توسط وسايل کنترلي که اصطلاحاً شير ناميده مي شود کنترل مي گردد. شير ها از نقطه نظر نوع عملکرد به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند: 1- شير‌هاي کنترل جهت 2- شير‌هاي کنترل فشار 3- شير‌هاي کنترل جريان از نظر نوع تحريک شير‌ها در انواع مختلف