هیدروموتور چیست؟

موتور‌های هيدروليکی عملگرها با دوران مداوم (پيوسته) که موتورهای هيدروليکی نيز ناميده می‌شوند با قابليت چرخش دو جهته محور خروجی، از نظر طراحی شبيه پمپ‌های هيدروليکی بوده و به دو گروه اساسی زير تقسيم می‌شود. 1- موتورهای دنده‌ای، پره‌ای و ژيروتوری 2- موتورهای پيستونی (شعاعی – محوری) بازدهی موتورهای هيدروليکی بازدهی در موتورهای هيدروليکی با