شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت

 

شیر کنترل جهت (به انگلیسی Direction Control Valve) شیر هیدرولیک است که مسیر حرکت سیال سیستم هیدرولیک را تعییین می‌کند.

 

تصویر بالا یک شیر کنترل جهت برش خورده را نشان می‌دهد.

 

 

پوزیشن شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت در استاندارد با بلوک‌هایی نمایش داده می‌شوند که هر بلوک نشان دهنده یک وضعیت است و هر مسیر خط یا هر پورت در هر بلوک، یک راه است.

 

معمولا برای شیرها پوزیشن اولیه، بلوک سمت راست است.

 

در صورتی که در پوزیشن سمت راست پورت ها به یکدیگر راه داشته باشند، شیر کنترل جهت باز یا normally open و در صورتی که پورت ها به یکدیگر راه نداشته باشند شیر کنترل جهت بسته یا normally closed نشان داده شده است.

 

نامگذاری شیر کنترل جهت

برای نام گذاری شیر هیدرولیک جهت دو مورد باید مدنظر گرفته شوند که این دو مورد عبارت اند از:

 

  1. تعداد پورت
  2. تعداد پوزیشن

 

نامگذاری این شیرها بدین گونه است که عدد سمت چپ نشان دهنده تعداد پورت ها و عدد سمت راست نشان دهنده تعداد پوزیشن های شیر کنترل جهت است.

 

برای مثال، شیر با 4 پورت و 2 پوزیشن را به شکل 4/2 نشان می دهند.

 

معمولا شیرهای کنترل جهت در 2، 3، 4 و 5 پوزیشن و 2 تا 5 پورت ساخته می شوند.

 

برای مثال شکل زیر نشان دهنده یک شیر کنترل جهت 3/2 است. یعنی دارای 3 پورت و 2 پوزیشن است.

 

 

نماد شیر کنترل جهت

نماد شیر کنترل جهت در استاندارد به شکل زیر است:

 

 

 

شیر کنترل جهت (به انگلیسی Direction Control Valve) شیر هیدرولیک است که مسیر حرکت سیال سیستم هیدرولیک را تعییین می‌کند.

 

تصویر بالا یک شیر کنترل جهت برش خورده را نشان می‌دهد.

 

 

پوزیشن شیر کنترل جهت

شیر کنترل جهت در استاندارد با بلوک‌هایی نمایش داده می‌شوند که هر بلوک نشان دهنده یک وضعیت است و هر مسیر خط یا هر پورت در هر بلوک، یک راه است.

 

معمولا برای شیرها پوزیشن اولیه، بلوک سمت راست است.

 

در صورتی که در پوزیشن سمت راست پورت ها به یکدیگر راه داشته باشند، شیر کنترل جهت باز یا normally open و در صورتی که پورت ها به یکدیگر راه نداشته باشند شیر کنترل جهت بسته یا normally closed نشان داده شده است.

 

نامگذاری شیر کنترل جهت

برای نام گذاری شیر هیدرولیک جهت دو مورد باید مدنظر گرفته شوند که این دو مورد عبارت اند از:

 

  1. تعداد پورت
  2. تعداد پوزیشن

 

نامگذاری این شیرها بدین گونه است که عدد سمت چپ نشان دهنده تعداد پورت ها و عدد سمت راست نشان دهنده تعداد پوزیشن های شیر کنترل جهت است.

 

برای مثال، شیر با 4 پورت و 2 پوزیشن را به شکل 4/2 نشان می دهند.

 

معمولا شیرهای کنترل جهت در 2، 3، 4 و 5 پوزیشن و 2 تا 5 پورت ساخته می شوند.

 

برای مثال شکل زیر نشان دهنده یک شیر کنترل جهت 3/2 است. یعنی دارای 3 پورت و 2 پوزیشن است.

 

 

نماد شیر کنترل جهت

نماد شیر کنترل جهت در استاندارد به شکل زیر است: