فروش شیر قطع کن رکسروت

شیر قطع کن با تحریک پیلیوتی بوش رکسروت بطور کلی دو کاربرد عمده دارد. یکی از موارد مصرف آنها در مدارات هیدرولیکی دارای آکومولاتور بوده و استفاده از شیر قطع کن در آنها برای تعویض جریان مدار بعد از شارژ آکومولاتور در فشار مورد نظر می‌باشد. مورد کاربری دوم در مدارات دارای پمپ هیدرولیک پر فشار و پمپ کم فشار است و بعد از رسیدن فشار سیستم به محدوده فشار بالا جریان پمپ کم فشار توسط شیر قطع کن به تانک هدایت می‌شود.

شرکت بوش رکسروت برای شیرهای قطع کننده فشار خود دارای اختصارات زیر می‌باشد

اختصاراتمعنی
DAشیر قطع کن
Vتحریک خط پیلوت
Wمجهز به شیر کنترل جهت 
 ۶G1/4 سایز شیر رکسروت به اینچ
۱۰G3/8 سایز شیر رکسروت به اینچ 
۱۶G1/2 سایز شیر رکسروت به اینچ

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484