شیر پروپرشنال کنترل جریان Duplomatic

شیرهای کنترل جریان پروپرشنال(پروپرشنال فلو کنترل ولو- شیر کنترل جریان تناسبی- شیر فول کنترل تناسبی) از ترکیب هنرمندانه‌ی مکانیزم تحریک شیر با سیستم های مدرن کنترلی استفاده شده است.طراحان سیستم های هیدرولیک با استفاده از این نوع شیر‌ها ضمن کاستن از پیچیدگی و تعداد اجزای سیستم ،دقت و کارایی آن را افزایش می دهد. یک شیر کنترل جریان پروپر شنال با کنترل الکترونیکی، مقدار جریان سیال هیدرولیک خروجی را متناسب با مقدار سیگنال جریان ورودی بطور پیوسته تنظیم می کند.

از چنین شیری می توان جهت کنترل دقیق سرعت یا شتابگیری و کاهش شتاب حرکت یک سیلندر (یا موتور هیدرولیکی)استفاده نمود. کنترل مذکور می تواند به صورت بسیار دقیق و تحت فرمان یک سیستم الکتریکی از راه دور و یا میکرو کامپیوتر و یا plc عمل نماید. اغلب شیرهای کنترل جریان پروپر شنال به منظور به حداقل رساندن تغییرات جریان در اثر بروز تغییر در فشار ورودی یا خروجی به سیستم جبران کننده فشار مجهز می باشد.

سه جزء اصلی شیر کنترل جریان پروپرشنال

  1. سولونوئید تناسبی جهت اعمال فرمان 
  2. بخش کنترلی جریان که اسپول شیر دران قسمت قرار دارد
  3. یک انتقال دهنده دیفرانسیلی خط متغیر(LVDT)با سیستم فیدبک الکترونیکی


با استفاده از یک مسیر جریان در شیر کنترل جهت 2/4 می توان جریان های کوچک را کنترل نمود. کنترل جریان های بالاتر با استفاده از هر دو مسیر شیر 2/4 و تقسیم جریان بین مسیرهای کاملا اماکن پذیر می گردد.
دبی عبوری از شیر با مقدار جریان الکتریکی عبوری از سولونوئید و افت فشار در شیر متناسب است. با توجه به اینکه میزان باز شدن مسیر جریان دقیقا متناسب با جریان اعمالی نمی باشد، مشخصه جریان کاملا خطی نخواهد بود.

فروش انواع شیر پروپرشنال کنترل جریان Duplomatic در شرکت هیدروآزما

  • شیر کنترل جریان پروپرشنال پیلوت دار RPCE2
  • شیر کنترل جریان پروپرشنال پیلوت دار RPCE3
  • شیر کنترل جریان پروپرشنال پیلوت دار RPCE07
  • شیر کنترل جریان پروپرشنال پیلوت دار RPCE08
  • شیر کنترل جریان پروپرشنال تحریک مستقیم RPCED1
  • شیر کنترل جریان پروپرشنال تحریک مستقیم سه راهه RPCED1-T3
  • شیر کنترل جریان پروپرشنال تحریک مستقیم و فیدبک موقعیت RPCER1
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
021661540240216615392809309607484